ارتباط با ما

تصوير

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونيکی

 

دکتر  مهدی صادقی

رئيس پژوهشکده

زيست فناوری پزشکی

44787333

sadeghi@nigeb.ac.ir

 

دکتر مهدی صادقی

مدير گروه ژنتيک پزشکی

44787333

sadeghi@nigeb.ac.ir

 

دکتر محمد امين موسوی

سرپرست گروه پزشکی مولکولی

44787335

a-moosavi@nigeb.ac.ir

 

دکتر آرش جاوری

مدير گروه سلول­های بنيادی و پزشکی ترميمی

44787381

arashj@nigeb.ac.ir

مريم علی آبادی

مسئول دفتر پژوهشکده

44787479

m_aliabadi1352@yahoo.com