ارتباط با ما

تصوير

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونيکی

 

 

دکتر معصومه

فخر طه

رئيس پژوهشکده زيست فناوری پزشکی

44787381

mftaha[a]nigeb.ac.ir

 

دکتر مهدی

صادقی

مدير گروه ژنتيک پزشکی

44787333

sadeghi[a]nigeb.ac.ir

 

دکتر زهرا- سهيلا سهيلی

مدير گروه پزشکی مولکولی

44787379

soheili[a]nigeb.ac.ir

 

دکتر سارا

شفيعی

مدير گروه سلول­های بنيادی و پزشکی بازساختی

44787301

shafiei[a]nigeb.ac.ir

مريم علی آبادی

مسئول دفتر پژوهشکده

44787479

m_aliabadi1352[a]yahoo.com