عنوان طرح

طرحهای در دست اجرای این پژوهشکده عبارتند از:  



 

عنوان طرح

نام مجری

ضوابط ایمنی زیستی و مقررات ایمنی کار در آزمایشگاه

آقای اسکندریان

بررسی مقاومت به تاموکسی فن در سرطان سینه متاستاتیک

دکتر آل یاسین

بررسی بیان ژن های گیرنده های دوپامین، COMT و گیرنده های افیونی در افراد معتاد و اثرات فارماکوژنتیک متادون بر روی رده های سلولی سرطانی

دکتر آهنگری

بررسی تاثیر mir3401 در بیان ژن‌های گیرنده‌های دوپامین در رده سلولی سرطان سینه MCF7

دکتر آهنگری

بررسی نقش نوروترانسمیترها در اعتیاد و نقش آن در ایجاد سرطان

دکتر آهنگری

بررسی ژنهای سروتونرژیک و اثرات داروهای فارماکوژنتیک آن در سرطان ریه

دکتر آهنگری

بررسی اثر فارماکوژنتیک داروی استاتین بر روی لنفوسیت T و خطر ابتلا به سرطان

دکتر آهنگری

بررسی پروفایل بیانی گیرنده های دوپامین و آنزیم COMT و اثرات فارماکوژنتیک آگونیست و آنتاگونیست آن در سرطان معده

دکتر آهنگری

ساخت نانو ذرات آلبومین کونژوگه شده با مهار کننده GSK3b و بررسی اثر آن بر زیستایی سل لاین سرطان سینه MCF-7

دکتر تفرشی

بررسی القای اتوفاژی در سل لاین سرطان سینه با بکارگیری نانوذرات آلبومین کونژوگه شدن با مهار کننده GSK3b

دکتر ‌تفرشی

تاثیر miR-16 و miR-34a بر تکثیر و تهاجم در رده های سلولی سرطان پستان

دکتر جاوری

تاثیر ترنسفکش همزمان miR-1 و miR-34a بر جمعیت نسبی سلولهای بنیادی سرطان در رده های سلولی MDA-MB-231 و MDA-MB-468 سرطان پستان

دکتر جاوری

کاربرد مهار پروتئین METTL3 بوسیله یک shRNA مصنوعی جهت مهار تکثیر و تهاجم سلولهای سرطانی ملانوما و کولون

دکتر جاوری

مطالعه تاثیر بیش بیان miR-146a بر جمعیت سلول های بنیادی سرطان پستان و EMT

دکتر جاوری

تهیه و تولید پوست بازساختی دو لایه جهت کاربردهای تحقیقاتی و درمانی فاز اول امکان سنجی و تهیه پروتوتایپ پوست دو لایه و آزمایش روی مدل موشی

دکتر جاوری- فناوری

غلبه بر مقاومت دارویی به داروهای شیمی درمانی (داکسوروبوسین و یا سیس پلاتین و یا متوتاراکستات) در سلولهای لوسمیک میولوئید با مهارکننده های تلومراز

دکتر دیزجی

بررسی سینترژیسم احتمالی استفاده توام Avastin و siRNA فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بر مهار آنزیوژنز در سلولهای سرطان سینه انسانی

دکتر دیزجی

بررسی بیان عوامل رگزایی سلولهای بنیادی مزانشیمی مهندسی شده با انترلوکین 12 و عملکرد آنها در مهار سلولهای سرطان سینه در in vitro

دکتر دیزجی

تحقیق، توسعه و تولید محیط انتقال ویروس Virus Transport Medium (VTM) نمونه های کوید -19 برای رفع بخشی از نیاز کشور

دکتر دیزجی- فناوری

استفاده از گرافن اکساید در انتقال و ردیابی ژن اینترلوکین 12 به رده سلولی مزانشیمی

دکتر راهب

بررسی نقش کنترلی RNA غیر کد کننده SOX2OT بر بیان RNA های غیر کد شونده LINC00982, LINC0068, SNHG7, PRDM16D و ژن هدف CDKN2A P16

دکتر راهب

بررسی اثرات نانوذرات اکسيد آهن سوپرپارامگنتيک پوشش داده شده با پليمرهای دارای بار الکتريکی مختلف بر فرآيند فيبريلاسيون پروتئينهای بتاآميلوئيد و پروتئين آلفاسی نوکلئين

دکتر راهب

مطالعه الگوی بیانی کلومنین و میکروRNA های مرتبط با کالومنین و بررسی عملکرد آنها در توسعه سرطان روده بزرگ

دکتر زمردی پور

تولید سلول های بنیادی مزانشیمی مهندسی شده بیان کننده اینترلوکین 12 با قابلیت سلول- درمانی سرطان پستان در مدل موشی

دکتر زمردی پور

بررسی نقش ژن piwil2 در خصوصیات تهاجمی رده سلولی LNCap سرطان پروستات

دکتر سلیمانپور

بررسی بیان و الگوی متیلاسیون ژن DACH1 و بیان miR-217 در نمونه های توموری و نوکلئیک اسیدهای آزاد پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان پستان

دکتر سلیمی

بیان مولکول سه گانه sFLTO1-anti ANG2 در بافت Explant شبکیه و ارزیابی اثر ضد آنژیوژنزی آن

دکتر سهیلی

مطالعه مکانیسم عملکرد خوشه miR-183 در تمایز نورون های شبکیه از سلول های اپی تلیالی رنگدانه دار شبکیه (RPE) با رویکرد پیش گویی و شناسایی ژن های هدف

دکتر سهیلی-نوع 4

شناسایی نقش و مکانیسم عملکرد miR-96 در ارتباط با تحلیل عصبی شبکیه در شرایط رتینوپاتی دیابتیک

دکتر سهیلی

غیر پژوهانه

یافتن ژنهای کاندیدا تحت تاثیر Aflibercept در مسیرهای سیگنالینگ VEGF-A/VEGFR2 در سلولهای HUVEC

دکتر سهیلی

بررسی بیان ژن SENP2 و تاثیر بتانین بر فرآیند پیری القا شده با H2O2 در رده سلولی N1 1321

دکتر صابونی

بررسي اثرات ضد سرطانی بتانين استخراج شده از چغندر قرمز در کشت سلول­هاي  آستروسایتومای انسانی رده­ی 1321N1

دکتر صابونی

ترکیب داده های بیان ژن های بدست آمده از ریزآرایه سلولهای سرطانی

دکتر صادقی

توسعه فناوری هورمون رشد انسانی نوترکیب

دکتر صنعتی- فناوری

بررسی تاثیر بیان ژن Grb2 و miR-105 در متاستاز بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC)

دکتر عباسی

تاثیر بیش بیان miR-302/367 cluster و داروی Rapamycin بر مسیر mTOR در سلولهای سرطان پستان

دکتر فخر طه

بررسی تاثیر داربست سلول زدایی شده مغز موش صحرایی روی تمایز دوپامینرژیک سلول های بنیادی بافت چربی انسانی

دکتر فخر طه

نوع 4

بررسی تاثیر RG108 بعنوان مهار کننده DNA متیل ترنسفراز بر تمایز عصبی سلولهای بنیادی بافت چربی

دکتر فخر طه

ایجاد مقاومت دارویی در رده های سلولی سرطان پستان

دکتر گردانه

معرفی کیت تشخیص سرطان ریه، دستاوردی پیشرفته در تشخیص زودهنگام سرطان ریه بر پایه تکنیک متیلاسیون

دکتر گنجی

بررسی کمی تغییرات بیان  ایزومرهای miR-490 در نمونه های خون و بافت بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولورکتال

دکتر گنجی

بررسی کمی میزان بیان mir 490 و mir182 و ارتباط آنها با برخی از ژنهای مهم دخیل در آپاپتوز در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دکتر گنجی

نوع3

هدف گیری پروتئین های اتوفاژیک LC3/P62 به منظور یک راهکار درمانی در لاین های سلولی خون

دکتر موسوی

غیر پژوهانه

بررسی بیان گیرنده های تیروزین کینازی DDR1 و تاثیرش بر بیان پروتئین متصل شونده ی آن DARPP-32 و فاکتورهای رگ زایی VEGF و FGF در رده های سلولی سرطان ریه به عنوان یک هدف درمانی

دکتر هوشمند

ارزیابی روش آزمایشگاهی برای تشخیص نشانگرهای (MSI) با روش High-Resolution Melting در سرطان کلورکتال

دکتر هوشمند-فناوری

بروزرسانی: 7/9/1400