اعضاء هیات علمی

گروه ژنتيک پزشکي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:دکتر مهدی صادقی

استاد

44787333

sadeghi[a]nigeb.ac.ir

دکتر محمد حسین صنعتی

استاد

44787436

m-sanati[a]nigeb.ac.ir

دکتر قاسم آهنگري

استاد

44787384

ghah[a]nigeb.ac.ir

دکتر مسعود هوشمند

استاد

44787390

massoudh[a]nigeb.ac.ir

دکتر فروزنده محجوبی

دانشیار

44787389

frouz[a]nigeb.ac.ir

دکتر مهديه سليمي

استادیار

44787401

salimi[a]nigeb.ac.ir

دکتر سيد احمد آل ياسين

دانشیار

44787383

sogand[a]nigeb.ac.ir

دکتر بهاره عباسی

استادیار

44787456

b.abbasi[a]nigeb.ac.ir

گروه سلول هاي بنيادي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

:مدیردکتر سارا شفیعي

استادیار

44787301

shafiei[a]nigeb.ac.ir

دکتر حميدرضا سليمان پور

استادیار

44787324

hrs[a]nigeb.ac.ir

دکتر آرش جاوری

دانشیار

44787381

arashj[a]nigeb.ac.ir

دکتر معصومه فخر طه

دانشیار

44787381

mftaha[a]nigeb.ac.ir

دکتر شهاب فقیهی

دانشیار

44787386

sfaghihi[a]nigeb.ac.ir

حسن اسکندریان

مربی

44787460

eskandarian[a]nigeb.ac.ir

دکتر علیرضا نادری

استادیار

a_naderi@nigeb.ac.ir

 

گروه پزشکي مولکولي

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

مدیر:دکتر زهرا- سهيلا سهيلي

دانشیار

44787379

soheili[a]nigeb.ac.ir

دکتر محمد امین موسوی

دانشیار

447874451

a-moosavi[a]nigeb.ac.ir

دکتر آزیتا پروانه تفرشی

دانشیار

44787376

tafreshi[a]nigeb.ac.ir

دکتر عبدالخالق ديزجي

دانشیار

44787377

deezagi[a]nigeb.ac.ir

دکتر علیرضا زمردی پور

استاد

44787348

zomorodi[a]nigeb.ac.ir

دکتر فرزانه صابونی

دانشیار

44787374

sabouni[a]nigeb.ac.ir

دکتر شهلا محمد گنجی

استادیار

44787466

shahla[a]nigeb.ac.ir

دکتر جمشید راهب

دانشیار

44787387

jam[a]nigeb.ac.ir

دکتر محمدرضا آقا نوری

 

 

mr_aghanoori[a]nigeb.ac.ir

 

اساتید مدعو

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

تلفن

ایمیل

دکتر حجت اله ربانی

 

 

 

دکتر مرتضی حسینی