گروه سلولهای بنیادی و پزشكي ترميمي

 گروه سلولهای بنیادی و پزشكي بازساختی

گروه سلولهای بنیادی و پزشكي بازساختی با داشتن 9 عضو هیات علمی، 3 دانشیار، 5 استادیار ، 1 مربی در زمینه سرطان، سلولهاي بنيادي و مهندسی بافت مشغول به فعالیت میباشد. ماموريت اصلي گروه ارائه فناوريهاي نوين با كاربرد در  زمينه پزشكي بازساختي در جهت سلول درماني بيماريهاي سرطان و تحليل بافتي مي باشد.