گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی

گروه ژنتیک پزشکی با داشتن 8عضو هیات علمی  مشتمل بر 3 استاد، 2 دانشیار و 3 استادیار پژوهشی در زمینه تشخیص پیشگیری و درمان سرطان مشغول به فعالیت می¬باشد. ماموریت اصلی گروه بکار بردن فناوری¬های نوین با هدف تشخیص و درمان ژنتیکی موثر در تشخیص و پیشگیری و درمان سرطان است. کاربرد این فناوری ها در ژن درمانی و آنالیز ساختارهای مولکولی و فارماکوژنتیک بالینی محقق میگردد..