مشخصات فردی

    مجتبی دشتی زاد

    هیات علمی
  • پست الکترونیکی:dashtizad@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:02144787323
  • دورنگار:
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری