معرفی اعضا هیات علمی

    دکتر سید مهدی علوی

    دانشیار
  • پست الکترونیکی:mealavi@nigeb.ac.ir
  • آدرس اینترنتی:
  • تلفن:00982144787425
  • دورنگار:00982144787395
  • تلفن همراه:
  • آدرس:انتهای بزرگراه همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری