معرفی هیئت ممیزه

معرفی هيات مميزه مستقل و کميسيون تخصصی پژوهشگاه

الف) هيات مميزه مستقل پژوهشگاه

مقدمه:

اولين دوره هيات مميزه مستقل پژوهشگاه از آذر ماه سال 1394 فعاليت خود را آغاز کرد. اعضای اين هيات توسط وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوری، به مدت 2 سال منصوب شدند. پس از پايان دوره اول هيات مميزه، فعاليت دوره دوم اين هيات مجددا در آذز ماه سال 1397 آغاز و اعضای آن بر اساس "ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن" و با تاييد وزير محترم علوم به مدت 2 سال به شرح ذيل انتخاب شدند:

اعضای حقوقی

 • دکتر مصطفی مطلبی – رئيس پژوهشگاه و رئيس هيات مميزه مستقل پژوهشگاه
 • دکتر محمدحسين صنعتی- معاون پژوهشی و دبير هيات مميزه مستقل پژوهشگاه

اعضای حقيقي - (بر اساس بند 3 ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه)

 • دکتر سيد عباس شجاع الساداتي – استاد مهندسی شيمي – بيوتکنولوژی - دانشگاه تربيت مدرس
 • دکتر سيروس زينلي - استاد ژنتيک انسانی – انستيتو پاستور ايران
 • دکتر جواد حامدي - استاد ميکروبيولوژی – دانشگاه تهران
 • دکتر سيد قاسم حسيني سالکده – استاد ژنتيک و اصلاح نباتات – سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی
 • دکتر منوچهر وثوقی شهواری– استاد مهندسی شيمی و صنايع غذايي – دانشگاه صنعتی شريف
 • دکتر حسين مزداراني - استاد ژنتيک پزشکی – سيتوژنتيک - دانشگاه تربيت مدرس
 • دکتر سيد لطيف موسوي گرگري – استاد بيوشيمي – دانشگاه شاهد
 • دکتر عليرضا زمردي پور – استاد ژنتيک – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 • دکتر سيد مهدي حسيني مزيناني - استاد ژنتيک – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 • دکتر باقر يخچالي - استاد ميکروبيولوژی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 • دکتر کامبيز اکبري نوقابی- دانشيار ميکروبيولوژی کاربردی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 • دکتر زهرا-سهيلا سهيلي - دانشيار بيوشيمی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 • دکتر فروزنده محجوبي - دانشيار سيتوژنتيک – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

اعضای حقيقي - (بر اساس بند 4 ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیات مميزه) –به پيشنهاد مرکز هيات مميزه و تاييد و حکم وزير

 • دکتر مسعود شمس بخش - دانشيار بيماری های گياهی – دانشگاه تربيت مدرس
 • دکتر محمدرضا زماني - استاد بيولوژی مولکولی و بيوتکنولوژی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری

وظايف هيات مميزه :

 • بررسی درخواست های ارتقاء اعضای هيات علمی به مراتب بالاتر
 • بررسی درخواست احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل وضعيت به رسمی – آزمايشی اعضای هيات علمی
 • بررسی رکود علمی اعضای هيات علمی

ب) کميسيون تخصصی هيات مميزه مستقل پژوهشگاه

مقدمه:

به استناد " بند های ماده 8 دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه" و بر اساس تبصره 5 ماده 5 اين دستورالعمل، در اولين جلسه هيات مميزه پژوهشگاه، اعضای کميسيون تخصصی به شرح ذيل تعيين گرديد:

اعضای کميسيون تخصصی

 • دکتر کامبيز اکبري نوقابی - رئيس کميسيون- دانشيار ميکروبيولوژی کاربردی - انتخاب بر اساس "بند 1 ماده 8 دستورالعمل"
 • دکتر علی هاتف سلمانيان- عضو کميسيون - استاد بيوتکنولوژی- انتخاب بر اساس "بند 2 ماده 8 دستورالعمل "
 • دکتر غلامرضا احمديان - عضو کميسيون - دانشيار بيولوژی مولکولی (ويروس شناسی)- انتخاب بر اساس "بند 2 ماده 8 دستورالعمل "
 • دکتر سعيد امين زاده- عضو کميسيون - دانشيار بيوشيمي- انتخاب بر اساس "بند 2 ماده 8 دستورالعمل "
 • دکتر محمدحسين صنعتی – دبير کميته منتخب - انتخاب بر اساس "بند 3 ماده 8 دستورالعمل "

مسئول دبيرخانه هيات مميزه مستقل پژوهشگاه: شفيع گُليج

ارتباط با دبيرخانه:

تلفن مستقيم- 44787458-021 و يا10- 44787301 داخلی 254، دورنگار-44787420

آدرس ايميل golayj.sh@Gmail.com و sh.golayj@nigeb.ac.ir