ناشر منبع

برنامه زمانبندي ترم اول سال 401-400

برنامه کلاسی نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه زمانی ثبت نام پذيرفته شدگان نهايی آزمون دک ...

برنامه آزمون HSE

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون(استعداد درخشان ) دکتری در ...

برنامه زمانی مصاحبه دکتری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتي ...

برنامه زمانی ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون ...

برنامه کلاسی نیم سال دوم سال تحصیلی 400-99

تقويم آموزشی سال تحصیلی 400-99

برنامه کلاسی نيمسال اول سال تحصیلی 400-99

برنامه زمانی ثبت نام پذيرفته شدگان نهایی دکتری سال ...

اطلاعيه وام نيمسال اول سال تحصیلی 400-99

اطلاعيه مهم-قابل توجه داوطلبان دکتری پژوهشگاه ملی ...

اسامی اساتيد راهنما و عناوين طرح های پژوهشی ويژه د ...

اطلاعيه جدول طرح های پزوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژن ...

برنامه زمانی مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آ ...

اطلاعیه مربوط به مصاحبه دکتری سال تحصيلی 400-99

جدول شهريه سال تحصيلي 1400-1399

ثبت نام در شبكه آزمايشگاهي لبزنت

برنامه کلاسی نيمسال دوم سال 99-98